Reklamacja towaru

Naszym obowiązkiem jest dostarczenie rzeczy bez wad, produkty przez nas oferowane są nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymasz wraz z towarem lub na końcu instrukcji obsługi urządzenia. Dodatkowych informacji uzyskasz również na stronach www odpowiednich producentów.

 

1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 
3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 
3.1. pisemnie na adres: ul. Promienista 92/1, 60-142 Poznań;
 
3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@correct.com.pl;
 
4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 
5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 
6.W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Promienista 92/1 60-142 Poznań. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 
7.Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6  nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5  oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
8. Wzór Formularza Reklamacji - link

 

Sprzęt/produkt do naprawy gwarancyjnej możesz dostarczyć za naszym pośrednictwem lub sam bezpośrednio do autoryzowanego serwisu - skróci to czas w którym Autoryzowany Serwis otrzyma Twoje urządzenie do naprawy, a zarazem Ty otrzymasz je szybciej po naprawie. Zanim to zrobisz, skontaktuj się z nami lub wybranym punktem odbioru, aby ustalić zasady dostarczenia produktu.

Poniżej adresy oraz dane kontaktowe do autoryzowanych serwisów wybranych marek sprzedawanych w naszym sklepie:

 


 

Centrum Serwisowe Fellowes
05-270 Marki, Bandurskiego 94
tel. +48 (22) 205 21 20
e-mail: serwis@fellowes.pl
www: http://www.fellowes.pl/wsparcie/

 


 

  

Argo S.A. "Dział Reklamacji"
80-393 Gdańsk, Krynicka 1
tel. +48 (58) 55 43 617
e-mail: reklamacje@argo.pl
www: http://www.argo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=15

 


 hsm

Serwis: HSM Polska Sp. z o.o.
02-295 Warszawa, Emaliowa 28
tel. +48 (22) 609 70 70 
e-mail: serwis@hsm.eu
www: https://www.hsm.eu/pl/uslugi/formularz-kontaktowy-serwis-hsm/

 


opus     

 

OPUS Sp. z o. o.
ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice

telefon: 32 4201255 lub 32 2307522 wewnętrzny 255,
32 4201266 lub 32 2307522 wewnętrzny 266,
mail: serwis@opus.pl
http://www.opus.pl/pl/index/html/id:3628/Serwis

 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta
będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także
punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl
lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem
jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1)
wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego
(więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w
sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze
względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem
porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440
220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za
połączenie wg taryfy operatora).

 

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej
obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej
informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl